Curriculum

Xing Yi in Cornwall, Devon and Somerset

Xing Yi

Xing Yi is often taught in a highly simplified and reduced fashion alongside Tai Chi. But when studied as a main art, Xing Yi is vast, covering a huge array of different traditional weapons and strategies, as well as having great variety and depth in its barehand aspects. It also has more in the way of ancilliary skills, such as deep weapons training, ground fighting and a huge array of supporting exercises, than do most contemporary Chinese arts.

 • The Xing Yi classics
 • Three Body Posture
 • Luo Xing
 • The Four Endings
 • Xing Yi 6 harmonies
 • Qi Shi and the 7 Dynamics
 • Shen Fa
 • Xing Yi Hierarchy of Defence
 • Practical application of the 8 Trigrams in Xing Yi Jin (combative energies)
 • Five Elements Fists
 • Five Elements Niu Da (a.k.a. "Chin Na")
 • Five Elements Leg
 • Five Elements Spear (Qiang)
 • Five Elements Straight Sword (Jian)
 • Five Elements Sabre (Dao)
 • Five Elements Stings (Tzi)
 • Five Elements Staff (Gann)
 • Five Elements Horse Chopping Sword (Zhanmadao)
 • Five Elements Hammers (Chuai)
 • Five Elements Fuyue (Halberds)
 • Five Elements Archery
 • Wu Xing Lianhuan (Five Elements Linking Sequences + free linking)
 • Wu Xing Jiaoshou (Five Elements Fighting - barehand and all weapons)
 • Wu Xing Tui Shou (Five Elements Push Hands)
 • Jian Kong Bu Da, Jian Heng Da
 • Jie Fa (borrowing methods)
 • Shang Fa
 • Xin Yu Yi He
 • Yundong Zai Bu
 • Zhanyou Jinzuo, Zhanzuo Jinyou
 • Zhatou
 • An Shen Pao (Secure Cannon Fist)
 • Bear Eagle barehand
 • Bear Eagle Spear (Qiang)
 • Bear Eagle Straight Sword (Jian)
 • Bear Eagle Stings (Tzi)
 • Bear Eagle An Shen Pao variations
 • Bear Eagle in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Bear Eagle
 • Bear Eagle in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Bear Eagle
 • Snake barehand
 • Snake Tui Shou (Snake Push Hands)
 • Snake Niu Da (Chin Na)
 • Snake Spear (Qiang)
 • Snake Sabre (Dao)
 • Snake Straight Sword (Jian)
 • Snake Stings (Tzi)
 • Snake Halberds (Fuyue)
 • Snake An Shen Pao variations
 • Snake in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Snake
 • Snake in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Snake
 • Xing Yi Snake Ground Fighting
 • Tiger barehand
 • Tiger Niu Da (Chin Na)
 • Tiger Spear (Qiang)
 • Tiger Sabre (Dao)
 • Tiger Double Sabre
 • Tiger Straight Sword (Jian)
 • Tiger Stings (Tzi)
 • Tiger Hammers (Chuai)
 • Tiger Halberds (Fuyue)
 • Eight Seeds of Tiger Xing (barehand and weapons)
 • Tiger An Shen Pao variations
 • Tiger in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Tiger
 • Tiger in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Tiger
 • Xing Yi Tiger Ground Fighting (barehand)
 • Xing Yi Tiger Ground Fighting (stings/Tzi)
 • Dragon barehand
 • Dragon Niu Da (Chin Na)
 • Dragon Spear (Qiang)
 • Dragon Sabre (Dao)
 • Dragon Double Sabre
 • Dragon Straight Sword (Jian)
 • Dragon Double Straight Sword
 • Dragon Staff (Gunn)
 • Dragon Stings (Tzi)
 • Dragon An Shen Pao variations
 • Dragon in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Dragon
 • Dragon in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Dragon
 • Xing Yi Dragon Ground Fighting
 • Dragon and Tiger Combined
 • Xing Yi Tiger and Dragon Combined Ground Fighting
 • Chicken barehand
 • Chicken Niu Da (Chin Na)
 • Chicken Tui Shou (Push Hands)
 • Chicken Spear (Qiang)
 • Chicken Sabre (Dao)
 • Chicken Straight Sword (Jian)
 • Chicken Stings (Tzi)
 • Chicken An Shen Pao variations
 • Chicken in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Chicken
 • Chicken in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Chicken
 • Ma Di Quan
 • Horse barehand
 • Horse Tui Shou (Push Hands)
 • Horse Spear (Qiang)
 • Horse Sabre (Dao)
 • Horse Straight Sword (Jian)
 • Horse Staff (Gunn)
 • Horse Hammers (Gunn)
 • Horse Halberds (Fuyue)
 • Horse An Shen Pao variations
 • Horse in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Horse
 • Horse in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Chicken
 • Swallow barehand
 • Swallow Spear (Qiang)
 • Swallow Sabre (Dao)
 • Swallow Double Sabre
 • Swallow Straight Sword (Jian)
 • Swallow Double Straight Sword
 • Swallow Staff (Gunn)
 • Swallow Hammers (Gunn)
 • Swallow Halberds (Fuyue)
 • Swallow An Shen Pao variations
 • Swallow in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Swallow
 • Swallow in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Swallow
 • Horse and Swallow Combined
 • Goshawk (Yao) barehand
 • Goshawk Tui Shou (push hands)
 • Goshawk Niu Da (bind and strike)
 • Goshawk Spear (Qiang)
 • Goshawk Sabre (Dao)
 • Goshawk Double Sabre
 • Goshawk Straight Sword (Jian)
 • Goshawk Staff (Gunn)
 • Goshawk Hammers (Gunn)
 • Goshawk Halberds (Fuyue)
 • Goshawk An Shen Pao variations
 • Goshawk in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Goshawk
 • Goshawk in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Goshawk
 • Monkey barehand
 • Monkey Tui Shou (Push Hands)
 • Monkey Spear (Qiang)
 • Monkey Sabre (Dao)
 • Monkey Double Sabre
 • Monkey Straight Sword (Jian)
 • Monkey Double Straight Sword
 • Monkey Staff (Gunn)
 • Monkey Stings (Tzi)
 • Monkey Hammers (Gunn)
 • Monkey Halberds (Fuyue)
 • Monkey An Shen Pao variations
 • Monkey in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Monkey
 • Monkey in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Monkey
 • Monkey Ground Fighting
 • Yin Monkey barehand
 • Yin Monkey Niu Da (Chin Na)
 • Yin Monkey Spear (Qiang)
 • Yin Monkey Sabre (Dao)
 • Yin Monkey Double Sabre
 • Yin Monkey Straight Sword (Jian)
 • Yin Monkey Double Straight Sword
 • Yin Monkey Staff (Gunn)
 • Yin Monkey Stings (Tzi)
 • Yin Monkey Narrow Stings
 • Yin Monkey Hammers (Gunn)
 • Yin Monkey Halberds (Fuyue)
 • Yin Monkey Flexible Weapons
 • Yin Monkey An Shen Pao variations
 • Yin Monkey in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Yin Monkey
 • Yin Monkey in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Yin Monkey
 • Yin Monkey Ground Fighting
 • Yin and Yang Monkey Combined (barehand and weapons)
 • Crocodile (Tuo) barehand
 • Crocodile Spear (Qiang)
 • Crocodile Sabre (Dao)
 • Crocodile Double Sabre
 • Crocodile Straight Sword (Jian)
 • Crocodile Staff (Gunn)
 • Crocodile Stings (Tzi)
 • Crocodile Hammers (Gunn)
 • Crocodile Halberds (Fuyue)
 • Crocodile An Shen Pao variations
 • Crocodile in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Crocodile
 • Crocodile in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Crocodile
 • Crocodile Ground Fighting
 • Turtle (Gui) barehand
 • Turtle Tui Shou (Push Hands)
 • Turtle Spear (Qiang)
 • Turtle Sabre (Dao)
 • Turtle Double Sabre
 • Turtle Straight Sword (Jian)
 • Turtle Staff (Gunn)
 • Turtle Stings (Tzi)
 • Turtle Hammers (Gunn)
 • Turtle Halberds (Fuyue)
 • Turtle An Shen Pao variations
 • Turtle in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Turtle
 • Turtle in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Turtle
 • Turtle Ground Fighting
 • Flycatcher (Tai) barehand
 • Flycatcher Tui Shou (push hands)
 • Flycatcher Spear (Qiang)
 • Flycatcher Sabre (Dao)
 • Flycatcher Double Sabre
 • Flycatcher Straight Sword (Jian)
 • Flycatcher Staff (Gunn)
 • Flycatcher Stings (Tzi)
 • Flycatcher Hammers (Gunn)
 • Flycatcher Halberds (Fuyue)
 • Flycatcher Flexible Weapons
 • Flycatcher An Shen Pao variations
 • Flycatcher in Five Elements Lianhuan (linking sequences)
 • Five Elements Fighting incorporating Flycatcher
 • Flycatcher in Twelve Animals Lianhuan (linking sequences)
 • Twelve Animals Fighting incorporating Flycatcher
 • Flycatcher Ground Fighting
 • Twelve Animals Lianhuan (linking sequences + free linking)
 • Si Er Xing Jiaoshou (Twelve Animals Fighting)
 • Yan Yi
 • Yuan Cheng
 • Si Xiang and Twenty Eight Mansions
 • Practical application of the I-Ching/64 hexagrams in Xing Yi
 • Strategies for incorporating Xing Yi in martial arts cross-training
 • "Deep integration" of Xing Yi and Choy Lee Fut
 • Xing Yi application in bodyguarding
 • Yanxing
 • How to use Xing Yi as a facilitator of Shamanic technique
 • Sichao
 • Bingfa
 • Wubing Fa
 • Shen Gu Di Xing
 • Xin Ding Shen Ning
 • Xiaotui Fa
 • Yi Zi Xin Sheng